top of page

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland januari 2013, onder het nummer 32063615.

 

Algemene bepalingen

Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met daarnaast genoemde betekenis gebruikt,
tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Vaelis

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer

Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden
die verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit gebeurt.

 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s), waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

  2. Door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden zijn hiermee nadrukkelijk niet van toepassing.

  3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

  5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten die direct of indirect voortvloeien uit de opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

  6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 2. Offertes

  1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is afgegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie kenbaar heeft gemaakt.

  2. Offertes blijven geldig tot 30 dagen na dagtekening.

  3. Opdrachtnemer is alleen aan offertes gebonden als de aanvaarding ervan door de Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

  4. Uit offertes kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten. 

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. Duur en uitvoering

  1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen. 

  3. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

  4. Leidt een wijziging tot meerwerk, dan brengt Opdrachtnemer dit als aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening.

  5. Opdrachtnemer brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

  6. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.

  7. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer blijft gehouden om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

  8. Voor werkzaamheden op de locatie van Opdrachtgever geldt een minimale inzet van één dagdeel (4 uren).

  9. Indien een afspraak geen doorgang kan vinden, dient deze tenminste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Afspraken die door Opdrachtgever worden afgezegd binnen 24 tot 48 uur voor aanvang van de afspraak worden voor 40% bij Opdrachtgever in rekening die door Opdrachtgever worden afgezegd binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden voor 100% bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Direct variabele kosten, zoals voorrijkosten, worden in geval van afzegging niet in rekening gebracht.

  10. Ingeval medewerkers van Opdrachtnemer op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, inclusief medewerkers van Opdrachtnemer, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

  11. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase (schriftelijk) heeft goedgekeurd.

  12. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

  13. Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede tot één jaar na beëindiging daarvan slechts na schriftelijk akkoord van de directie, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

  14. Opdrachtnemer heeft het recht de afgesproken werkzaamheden op te schorten bij het niet of niet tijdig voldoen aan haar financiële verplichtingen door Opdrachtgever.

 2. Opleidingen, cursussen en trainingen

  1. Voor zover de dienstverlening van Opdrachtnemer bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Opdrachtnemer steeds vóór de aanvang de verschuldigde betaling verlangen.

  2. Bij afmelding van een cursist tussen 72 en 48 uur voor aanvang van de opleiding, cursus of training is Opdrachtgever gehouden 40% van het cursusgeld te voldoen. Indien een cursist binnen 48 uur voor aanvang van de opleiding, cursus of training wordt afgemeld dan is Opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd. Het staat Opdrachtgever vrij een plaatsvervanger aan te dragen.

  3. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. 

 3. Opzegging en beëindiging van de overeenkomst

  1. Indien een overeenkomst niet door volbrenging eindigt, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en met opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht genomen te worden.

  2. Opdrachtgever kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds beëindigen.

  3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar financiële verplichtingen voldoet.

  4. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

  5. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd, worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  6. Als een tekortkoming van de Opdrachtgever een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, is de Opdrachtgever verplicht aan de Opdrachtnemer de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat geen nakoming, maar ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.

 4. Tarieven

  1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw en onderhevig aan heffingen, toeslagen en overige factoren welke van overheidswege worden opgelegd.

  2. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn (uur)tarief conform de offerte.

  3. Als Opdrachtnemer met Opdrachtgever een (uur)tarief afspreekt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is op de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren. 

  4. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met een correctie voor prijsinflatie.

  5. Opdrachtnemer is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

  6. De Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een verhoging van de tarieven van meer dan de CBS prijsindex en als deze verhoging niet voortkomt uit wet- en regelgeving van de overheid. In dit geval dient Opdrachtgever dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken.

  7. Reis-, verblijf- en overige onkosten worden gedeclareerd volgens de voorwaarden in de offerte.

  8. Bij dreigende overschrijding van meer dan 10% van het geoffreerde bedrag, declareert Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever.

 5. Betalingsvoorwaarden

  1. Facturatie van de gerealiseerde uren of overeengekomen termijnen vindt op maximaal op maandbasis plaats, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

  2. Betaling moet binnen 30 dagen na factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

  3. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag ook de wettelijke rente verschuldigd. 

  4. De wettelijke rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim, tot het moment van volledige betaling.

  5. Opdrachtnemer kan voor elke herinnering, aanmaning of sommatie een bedrag van maximaal € 50,- in rekening brengen aan Opdrachtgever.

  6. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, is Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op: 15% over de eerste € 2.500, 10% over het meerdere tot € 5.000, 5% over het meerdere tot € 10.000 en 1% over het meerdere tot € 25.000,- met een minimum van € 50,-.

  7. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen en de lopende rente, vervolgens in mindering van de oudste posten en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

  8. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toekenning van de betaling aanwijst. Opdrachtgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

  9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 6. Geheimhouding

  1. Elk van de partijen staat er voor in dat alle, voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid en heeft betrekking op alle zaken waarvan partijen redelijkerwijs het vertrouwelijke karakter zou moeten begrijpen.

  2. Moet Opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van schade die hierdoor is ontstaan.

 7. Rechten van intellectueel of industrieel eigendom en auteursrechten

  1. Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde zaken zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

  2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

  3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

  4. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan per ommegaande op de hoogte stellen. 

  5. Wil Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden – om alle locaties waar eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

  3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

  4. Als Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de opdracht c.q. offerte waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft en maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

  5. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

 9. Overmacht

  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. De Opdrachtgever is bevoegd, ten tijde van overmacht, over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst, voor zover de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd of vast komt te staan dat nakoming gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn.

  2. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder. 

  3. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. 

  4. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

  5. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging. 

 10. Toepasselijk recht en klachten 

  1. Op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien een opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

  2. Geschillen worden in principe voorgelegd  aan een bevoegde rechter in Hilversum.

  3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een voorziening in kort geding te vragen.

  4. Klachten over verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

  5. Als een klacht terecht is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. In dat geval is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het artikel uit deze voorwaarden inzake aansprakelijkheid.

 

Meer informatie:

Vaelis 

Posbus 1128

1400 BC Bussum

 

T: 088 392 92 92

E: info@vaelis.nl

bottom of page